Health Hub Roden gesloten voor bezoekers t/m 9 februari 2021. Meer..

Stage bij Health Hub Roden in coronatijd: hoe werkt dat?

Sarah Flap is student en zit op dit moment in de laatste fase van de opleiding Management in de Zorg aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze is begin februari 2020 gestart met haar afstudeeropdracht bij Health Hub Roden. Haar onderzoek voert ze uit voor Zorggroep Tangenborgh, waarmee ze via de Health Hub in contact is gekomen.

Heeft de situatie rond corona jouw studie beïnvloed?
In eerste instantie zou ik onderzoek doen naar een implementatiestrategie voor zorgtechnologie, zoals zorg op afstand. Met als doel de aansluiting op de werkprocessen binnen Zorggroep Tangenborgh en ervoor zorgen dat medewerkers zorgtechnologie omarmen. Vanwege de coronacrisis heb ik mijn onderzoeksplan volledig moeten aanpassen. Tangenborgh is sinds de coronacrisis genoodzaakt zorg op afstand versneld te implementeren, om de zorgverlening zo goed mogelijk op peil te houden. De vraag was wat dit zou doen met de veranderbereidheid van medewerkers ten aanzien van zorgtechnologie. Zodoende heb ik mijn plan herschreven en werd de onderzoeksvraag: ‘Welke factoren spelen een rol in de veranderbereidheid van medewerkers ten aanzien van de inzet van noodzakelijke zorg op afstand, gegeven de urgentie die veroorzaakt wordt door de coronacrisis?’.

Hoe werd je hierbij begeleid vanuit de Health Hub?
De begeleiding vanuit de Health Hub heb ik als erg positief ervaren. De communicatie met de begeleider van Health hub en het studenten-team is vanaf het begin van de coronacrisis goed opgepakt. Alle studenten die stagelopen of afstuderen binnen Health Hub maken deel uit van The InnovationCrew (TIC), waarin wordt samengewerkt en kennis met elkaar gedeeld. Via Slack hebben we contact gehouden met elkaar. We hadden twee keer per week een conference-call en elke vrijdag een overleg.

Gelijk na de persconferentie waarin bekend werd dat de verpleeg- en verzorgingstehuizen geen bezoek meer mogen ontvangen, is samen met mijn begeleider Egbert Wiltens gekeken welke invloed dit had op mijn onderzoek. In overleg hebben we bepaald hoe mijn onderzoek zodanig kon worden aangepast, dat het uitvoerbaar was ondanks de beperkingen van de coronacrisis en haalbaar was voor mijn opleiding. Deze goede communicatie en pro-activiteit zorgde ervoor dat ik geen vertraging in het proces heb opgelopen.

Heeft deze situatie alleen nadelen of ook voordelen?
In deze situatie was snel schakelen en anticiperen op de veranderende omstandigheden noodzakelijk. Tegelijk was het ook een uniek moment om te onderzoeken wat de versnelde inzet van zorgtechnologie doet met de veranderbereidheid van medewerkers binnen Zorggroep Tangenborgh.

Hoe is het je medestudenten vergaan?
De coronacrisis heeft invloed gehad op vrijwel alle onderzoeken van medestudenten binnen de opleiding Management in de Zorg. De meeste medestudenten hebben moeten anticiperen op de veranderende omstandigheden en aanpassingen moeten doen in het onderzoeksplan. Een aantal studenten heeft zijn/haar onderzoek moeten stoppen. Vanuit de opleiding Management in de Zorg is actief meegedacht en tijd vrijgemaakt om zo veel mogelijk onderzoeken succesvol door te laten gaan.

Hoe verwacht je dat je studie verder zal verlopen?
Gelukkig heb ik eind juni ik te horen gekregen dat ik het praktijkgericht onderzoek heb afgerond met een 7.8. Ik studeer deze periode dus af! Voor mijn studie heeft het dus geen langetermijngevolgen gehad. Op dit moment ben ik mij aan het oriënteren op een vervolg. Ik merk dat er minder (geschikte) vacatures beschikbaar zijn. Wanneer ik kies om een master als vervolg te kiezen, dan verwacht ik wel dat deze qua colleges en praktijkonderzoek waarschijnlijk anders wordt ingericht.

Tot slot?
Ik heb de afstudeerperiode als erg positief ervaren bij de Health Hub. Via Health Hub Roden ben ik in aanraking gekomen met innovatieve technologie in de zorg. Doordat je samen in een team zit met studenten van verschillende richtingen, ben ik tot veel nieuwe en verschillende inzichten gekomen. Ik vond de combinatie van deze kennis van de Health Hub met de zorgpraktijk binnen Zorggroep Tangenborgh erg waardevol.